Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w ustawie dot. pakietu onkologicznego. Przekazany 16 maja 2016 roku projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada m.in. uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania.

Projekt ma na celu modyfikację tzw. pakietu onkologicznego, wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Regulacja dotyczy w szczególności dwóch obszarów dotyczących uproszczenia:

1) sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej „kartą DILO”;
2) karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania.

Dodatkowo proponuje się przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uprawniania w postaci możliwości ogłaszania, w drodze obwieszczenia, wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz opracowywania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Projektowana ustawa zakłada również wyłączenie świadczeniodawców udzielających świadczeń prowadzących odrębne listy oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w at. 20 ust. 12 u.ś.o.z. z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących listy onkologiczne, czyli danych dotyczących każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca, liczby oczekujących i średniego czasu oczekiwania, innych danych dotyczących list, czy danych o pierwszym wolnym terminie, w którym możliwe jest udzielenie świadczenia.

Projekt zakłada również uelastycznienie możliwości wydania karty DiLO poprzez przyznanie możliwości jej wydania lekarzowi udzielającemu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu. Ponadto w projekcie proponuje się rezygnację ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów - po przekroczeniu minimalnej jego wartości, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty DiLO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.

W projekcie ustawy proponuje się również zmianę przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów przez lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy.

Projekt zakłada uchylenie przepisów, które dotyczą powyższego obowiązku, ponieważ, zdaniem resortu, jego realizacja nie przyczyniła się do poprawy zgłaszalności i jakości danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Oprócz numeru Zgłoszenia Karty Nowotworu Złośliwego zrezygnowano z danych dotyczących objawów, danych dotyczących badań diagnostycznych oraz danych dotyczących oceny jakości diagnostyki onkologicznej.

Zakłada się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 roku, aby zapewnić odpowiedni okres na dostosowanie systemów informatycznych dedykowanych obsłudze karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.


Więcej: legislacja.rcl.gov.pl