Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 23 lipca rozpatrzyła informację na temat realizacji przepisów dotyczących tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego oraz sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014.

Informację w zakresie założeń pakietu onkologicznego, ścieżki diagnostycznej i opieki nad pacjentem, finansowania pakietu onkologicznego, podmiotów uczestniczących w realizacji tego pakietu, liczby wydanych „zielonych kart” oraz planowanych zmian przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Piotr Warczyński.

Minister podkreślił, iż realna ocena efektów wprowadzenia pakietu kolejkowego będzie możliwa w styczniu 2016 r. Minister Zdrowia powołał zespół do oceny pakietu onkologicznego, który ma przedstawić swoje rekomendacje w sprawie zmian dotyczących pakietu do końca przyszłego tygodnia.

Do 13 lipca 2015 r. wydano 144.872 karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, najwięcej w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, a najmniej w podlaskim. Najwięcej kart wydano pacjentom leczonym w podstawowej opiece zdrowotnej - ponad 30%, ok. 20% w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i ok. 20 % w szpitalnictwie. W szpitalnictwie wydano też dodatkowo prawie 30% kart dla pacjentów, którzy podjęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. 40% pacjentów, którym wystawiono karty, już rozpoczęło leczenie.

Komisja Zdrowia rozpatrzyła również Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014. Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014 i 2015”. Sprawozdanie przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Beata Małecka-Libera.

Główne cele ww. programu to przede wszystkim zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory i osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów.

W 2014 r. środki zaplanowane na realizację Programu wynosiły 250 mln zł  i zostały wydatkowane m.in. na następujące programy: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, inwestycyjne, edukacyjne, poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów. W resorcie przygotowywany jest nowy program na kolejne lata, który obecnie jest w konsultacjach.

W dyskusji posłowie pytali m.in. o: kwestię efektywności programu, analizę wykorzystania sprzętu do diagnostyki, dostępność pacjentów do wczesnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w poszczególnych województwach, zgłaszalność pacjentów na badania przesiewowe, szkolenia lekarzy w zakresie onkologii, profilaktykę i programy edukacyjne, sytuację finansową szpitali onkologicznych, nadwykonania w onkologii.

Ponadto posłowie podkreślili konieczność stworzenia tzw. onkologicznej mapy potrzeb zdrowotnych, niezbędnej w zakresie tworzenia programu zwalczania chorób nowotworowych na kolejne lata oraz zwrócili uwagę m.in. na konieczność lepszej koordynacji działań oraz potrzebę wprowadzenia standardów postępowania w leczeniu onkologicznym.

Komisja wniosła o przyjęcie sprawozdania.


Źródło: sejm.gov.pl