2 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczoginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Rozporządzenie gwarantuje pacjentkom w sytuacji niepowodzeń położniczych zapewnienie pomocy psychologicznej.

W 2014 r. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej a także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego o opinię, czy na oddziałach ginekologiczno-położniczych powinien istnieć obowiązek zatrudniania psychologów.

Rzecznik Praw Pacjenta po przeanalizowaniu otrzymanych odpowiedzi wystąpił do Ministra Zdrowia w tym zakresie i zaproponował zmianę, która zakłada, że zatrudnienie psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych stanowi warunek realizacji świadczeń, wpisany w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W swoim wystąpieniu do Ministra Zdrowia, Krystyna Barbara Kozłowska zwróciła także uwagę na sygnały płynące od kobiet i ich rodzin wskazujące na brak wsparcia i empatii od pracowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa

Jak informuje Biuro RPP, Rzecznik wyraża nadzieję, że nowelizacja ww. rozporządzenia będzie okazją do wprowadzenia jako warunku udzielania świadczeń w zakresie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii w szpitalach dostępu do opieki psychologicznej dla wszystkich pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych.


Źródło: Biuro RPP