W dniach 13-14 maja 2016 roku odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy.

Jak informuje NIL, Zjazd jest z mocy ustawy najwyższą władzą samorządu lekarskiego i to na nim wyznaczane są dalsze kierunki, które pomiędzy zjazdami realizuje Naczelna Rada Lekarska. Tegoroczne obrady Zjazdu były szczególnie ważne w obliczu tworzenia nowego wymiaru systemowego służby zdrowia i zmian, na które środowisko lekarskie chce być przygotowane.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraził stanowisko, że nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych powinny wynosić co najmniej 6% PKB. Jednocześnie lekarze wyrazili ubolewanie, że ten wielokrotnie zgłaszany przez samorząd lekarski postulat nie został zrealizowany przez kolejne ekipy rządowe.

Na Zjeździe podjęto również stanowisko dotyczące e-zwolnień i uchwalono, że nałożenie na lekarzy obowiązku wystawiania zwolnień w formie elektronicznej wymaga:

- radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak, aby rolą lekarza było określenie rozpoznania i czasu niezdolności do pracy, a wszystkie pozostałe elementy procedury odbywały się poza obowiązkami lekarza;
- stworzenia przez ZUS interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się z systemem e-ZLA aplikacji gabinetowych;
- racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do internetu;
- zmiany sposobu podpisywania wystawianych zwolnień;
- określenia refundacji kosztów związanych z wprowadzeniem systemu e-zwolnień.

Podczas Zjazdu lekarze zaapelowali również m.in. o zmianę zasad szkolenia specjalistycznego, ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia lekarzy, podjęcie działań mających na celu ograniczenie reklamy leków i suplementów diety w środkach masowego przekazu oraz umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza na doskonalenie zawodowe.

Więcej: nil.org.pl