W piątek (15 lipca) prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przedstawił lekarzom i lekarzom dentystom, delegatom na Krajowy Zjazd Lekarzy, informację o istotnych zmianach w przepisach prawa.

„W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. pod pozycją 960 została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Wśród wprowadzonych zmian są też zmiany, o które wielokrotnie postulował samorząd lekarski. Ustawa ta wprowadza regulacje dotyczące m. in.:

1. zwolnienia indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego, co stanowi realizację postulatu wyrażonego w uchwale NRL z 4 marca br.

2. zwolnienia z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (apel NRL z 22 kwietnia 2016 r.)

3. zastąpienia upoważnienia Ministra Zdrowia do ustalania standardów postępowania medycznego upoważnieniem do wydawania standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej – zgodnie z postulatami samorządu lekarskiego zawartymi w stanowisku NRL z 22 kwietnia 2016 r.

4. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednolicenia terminologii polegającej na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”

5. rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych

6. zobowiązania podmiotów leczniczych prowadzących szpitale do informowania Policji o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu)

7. odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

8. wprowadzenia zasady, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik tego podmiotu, a nie podmiot tworzący

9. wprowadzenia nowego obowiązku dla kierownika SPZOZ-u w postaci sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki (raport taki ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku, a podstawą do jego sporządzenia będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy)

10. wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu (w przypadku zaś, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji; w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u)
11. wprowadzenia zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów i regulaminów organizacyjnych do zmienionych przepisów w terminie do 31 grudnia 2017 r. W tym samym terminie podmioty tworzące mają obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do przepisów ustawy.

Przepisy zmienionej ustawy wchodzą w życie od dnia 15 lipca 2016 r. Wyjątkiem są przepisy:

1. art. 21 pkt. 4 ww. ustawy zmieniającej (dotyczy zmiany nazewnictwa z „przedsiębiorstwo” na „zakład leczniczy” w art. 95d w ust. 1 i 2, w ust. 6 w pkt 3 i 4 i w ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz

2. art. 34 ww. ustawy (wskazuje, iż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ww. ustawy jednostki Policji przekażą podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na które będą one przekazywały informacje o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu),

które weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy tj. z dniem 30 czerwca 2016 r.


Źródło: NIL