Choroby sercowo-naczyniowe (cardiovascular disease-CVD) są główną przyczyną chorobowości i umieralności w Stanach Zjednoczonych, co stanowi około 610 tysięcy - albo 1 na 4 - zgonów rocznie. CVD obejmuje chorobę niedokrwienną serca i choroby naczyń mózgowych, które ostatecznie mogą doprowadzić odpowiednio do zawału serca i udaru mózgu.

Statyny są grupą leków powszechnie stosowaną w leczeniu miażdżycy. Dzięki leczeniu miażdżycy, statyny pomagają zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, zawału serca i bólu w klatce piersiowej.

Statyny zapobiegają tworzeniu się cholesterolu w wątrobie przez blokowanie enzymu reduktazy HMG-CoA, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie cholesterolu.

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), liczba pacjentów, którym zostały przepisane statyny, wzrosła w ciągu ostatniej dekady.

Podczas lat 2003-2012 odsetek osób powyżej 40 roku życia, które stosowały terapię statynami w poprzednich 30 dniach, wzrósł z 20 procent do 28 procent. Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie statyn wzrosło z 18 procent do 26 procent, ze zwiększającym się średnim wiekiem pacjentów je stosujących.

Statyny a prewencja chorób sercowo-naczyniowych

Po przeanalizowaniu dowodów zarówno korzyści, jak i wad prewencyjnego stosowania statyn, United States Preventive Services Task Force (USPSTF) wydało nowy zestaw zaleceń.

USPSTF jest niezależną organizacją, skupiającą ekspertów-wolontariuszy pracujących w profilaktyce zdrowia i stosując zasady medycyny opartej na faktach. Celem tej grupy jest poprawa stanu zdrowia Amerykanów poprzez zalecenia dotyczące klinicznych praktyk zapobiegawczych, takich jak pokazy, doradztwo, a także inne sposoby leczenia i profilaktyki.
Zalecenia USPSTF oparte są na danych zweryfikowanych, a te zostały niedawno opublikowane w „JAMA”.

Wytyczne te zawierają zalecenie klasy B, które odnosi się do pacjentów, u których ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat wynosi 10 procent i więcej. W tym przypadku, niskie lub umiarkowane dawki statyny powinny być oferowane wszystkim osobom dorosłym w wieku 40-75 lat bez historii chorób sercowo-naczyniowych, ale którzy mają jeden lub więcej czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, taki jak: dyslipidemia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze lub palenie papierosów.

Nowe wytyczne obejmują zalecenie stopnia C dla pacjentów, którzy mają 7,5-10 procentowe ryzyko wystąpienia chorób serca w czasie 10-letniej obserwacji. W tym przypadku, USPSTF zaleca, aby lekarze selektywnie zalecali niskie lub umiarkowane dawki statyn u dorosłych w wieku 40-75 lat bez historii chorób sercowo-naczyniowych, ale którzy mają jeden lub więcej czynników ryzyka.

Wreszcie, USPSTF nie podaje żadnych zaleceń dotyczących stosowania statyn u osób dorosłych w wieku 76 lat i starszych, gdyż jak uznają, dowody są niewystarczające w tym względzie.

Korzyści i szkody terapii statynami oparte na dowodach

Nowe zalecenia są aktualizacją poprzednich wytycznych USPSTF opublikowanych w 2008 roku.

W międzyczasie, zostały zmienione dowody oceniane przez ekspertów na temat korzyści i szkód niektórych badań przesiewowych i leczenia.

Zespół oceniał dowody i badania przesiewowe w leczeniu dyslipidemii u osób dorosłych w wieku 21 lat i starszych oraz tych bez historii chorób sercowo-naczyniowych. Zbadali oni również dowody na to, czy korzyści z leczenia statynami zależą od dawki, cech klinicznych lub podgrupy demograficznej i klinicznej.

W swoim przeglądzie stwierdzili, że stopień korzyści z terapii statynami będzie największy u osób z najwyższym bazowym ryzykiem wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego.

Analiza USPSTF wykazała ponadto, że stosowanie niskich do umiarkowanych dawek statyny zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań chorób serca, takich jak zawał serca lub udar mózgu, jak również ryzyko śmierci, w co najmniej w umiarkowanym stopniu. Wyniki te dotyczą dorosłych w wieku 40-75 lat z jednym lub większą liczbą czynników ryzyka CVD i 10-procentową szansą na zachorowanie na choroby serca w ciągu 10 lat.

Niska do umiarkowanej dawki także zmniejsza ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych w co najmniej małym stopniu u osób dorosłych w wieku 40-75 lat, którzy mają jeden lub więcej czynników ryzyka CVD. Dotyczy to osób, które mają również 7,5-10 procent ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w okresie 10 lat.

Na podstawie dowodów, eksperci ustalili również, że szkody wynikające z niskich do umiarkowanych dawek statyn u osób dorosłych w wieku 40-75 lat są niewielkie.

Źródło: medicalnewstoday.com