Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, podtrzymuje swoją opinię zawartą w Stanowisku Nr 82/19/P-VIII z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Prezydium NRL ponownie zgłasza wątpliwości dotyczące § 11 ust. 1 projektu, który zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację (w poprzedniej wersji projektu powyższe określał §13 ust. 1).

Zdaniem samorządu lekarskiego, szczegółowe opisywanie na paragonie fisklanym usług wykonanych przez lekarzy i lekarzy dentystów rodzi poważne zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarzy tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta.

Źródło: NIL