Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wskazuje, iż wątpliwości samorządu budzi zapis zobowiązujący lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację.

NRL tłumaczy, że identyfikację świadczonych usług medycznych zapewnia nałożony na każdego lekarza i lekarza dentystę obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej szczegółowy zapis wykonanych procedur. Ponadto Prezydium zwraca uwagę, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważane zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów.

Zdaniem NRL, zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym.

Samorząd lekarski wskazuje, że w przypadku usług medycznych zasadne jest aby na paragonie fiskalnym wystarczające było wpisanie nazwy: „usługa medyczna” z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Źródło: NIL