Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, na mocy którego nakazuje się lekarzom i lekarzom dentystom ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od wysokości osiąganych przez nich obrotów.

Krytyczne stanowisko wobec takiego rozwiązania było już kilkakrotnie przedstawiane przez samorząd lekarski do uprzednio procedowanych projektów rozporządzenia w tej samej sprawie.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej brak jest uzasadnienia dla wyłączenia usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów z ogólnego prawa do zwolnienia, które obowiązuje pozostałych podatników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 20 000 złotych.

Samorząd lekarski podkreśla, że każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, co oznacza, że wszystkie udzielone świadczenia zdrowotne są udokumentowane zarówno co do osoby pacjenta, jak również co do udzielonego świadczenia.

Zdaniem PNRL, obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej przez lekarzy i lekarzy dentystów będą ujęte w rozliczeniu podatkowym.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zasadne jest odstąpienie od obowiązku rejestrowania, za pomocą kasy fiskalnej, obrotu osiąganego przez lekarzy i lekarzy dentystów z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, lub przywrócenie lekarzom i lekarzom dentystom zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących w razie nieosiągnięcia określonej wysokości obrotów rocznych.


Źródło: NIL