Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej pozytywnie ocenia projektowaną zmianę treści art. 6 ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez zastąpienie kategorii dostępności „w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,” kategorią „w pełnym zakresie wskazań”.

- Zmiana ta usuwa nieracjonalne związanie kategorii dostępności refundacyjnej z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, która nie zawsze odzwierciedla aktualny stan wiedzy medycznej w kwestii potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku - czytamy w opublikowanym stanowisku.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia także projektowaną możliwość wszczynania przez Ministra Zdrowia postępowań w sprawie zmiany decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku w ściśle określonych przypadkach m.in. w razie zagrożenia wystąpienia istotnego ograniczenia dostępności świadczeniobiorców do leków.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Minister Zdrowia, będąc odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, powinien mieć narzędzia umożliwiające wpływanie na poziom dostępność leków refundowanych.


Źródło: NIL