Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył 16 kwietnia 2015 roku wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza. Wniosek został złożony po jednogłośnie podjętej decyzji przez Naczelną Radę Lekarską na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 roku.

Naczelna Rada Lekarska wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP m.in. fragmentów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

 
  • różnicowania uprawnień lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
  • sytuacji prawnej lekarzy POZ dotyczącej osiągania minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów;
  • zakazu lekarzom POZ wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wskutek nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów ustalonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • karania finansowego lekarzy POZ za wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego pomimo nieosiągnięcia wymaganego wskaźnika rozpoznawania nowotworów;
  • pozbawienia samorządu lekarskiego możliwości konsultacji zmian prawnych w ramach konstytucyjnej funkcji reprezentowania przez NRL osób wykonujących zawód zaufania publicznego.

Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie zdecydowała również o skierowaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku z prośbą o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny dotyczących sytuacji pacjentów oraz trybu legislacyjnego, w jakim uchwalono przepisy.


Źródło: nil.org.pl