Do konsultacji trafił projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań motywujących do zwiększonego przyjmowania nowych pacjentów, szybkiego postawienia diagnozy i ustalenia terapii.

NFZ informuje, że mechanizmy motywujące wprowadza w wybranych specjalnościach medycznych do których są najdłuższe kolejki oczekujących oraz w odniesieniu do porad specjalistycznych wykonywanych na rzecz dzieci. Celowi temu służy także wprowadzona modyfikacja wycen wybranych porad zabiegowych w okulistyce.

Projekt przewiduje:

  • wprowadzenie dwóch współczynników korygujących 1,5 oraz 1,2 w przypadku udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych na rzecz dzieci w wieku odpowiednio 0-3. rż.(od urodzenia do ukończenia 3. rż.) oraz 4-18 lat
  • wprowadzenie współczynnika korygującego w wysokości 1,4 przy rozliczaniu porad pierwszorazowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia
  • dokonanie zmiany wycen niżej wymienionych procedur zabiegowych, jeżeli zrealizowane zostały w trybie ambulatoryjnym w ramach umowy AOS, zamiast w trybie stacjonarnym:
  • dokonanie zmiany wyceny porady, w ramach której wykazywane jest do rozliczenia wykonanie wielodniowego monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Event Holter, Holter 72 godz. z 121 pkt do 159 pkt. W tym celu do listy W4 Badania dodatkowe - grupa 3 dodano procedurę ICD-9 dedykowaną wykonaniu monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) metodą Event Holter, Holter 72 godz.

Skutek finansowy w okresie 6 miesięcy roku 2018 wynikający z wprowadzenia modyfikacji wyceny świadczeń pierwszorazowych w czterech zakresach świadczeń na dzień sporządzenia dokumentu oszacowano w wysokości 30 mln zł. Dodatkowo skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynników korygujących odnoszących się do realizacji świadczeń u dzieci oszacowano w wysokości 79,5 mln zł. Natomiast koszt wprowadzenia zmiany wyceny części okulistycznych świadczeń zabiegowych wynosi 6,5 mln zł.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 31 maja 2018 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w treść maila „uwagi AOS”.


Źródło: NFZ