Zarząd Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poniżej publikujemy je w całości.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POROZUMIENIA LEKARZY MEDYCYNY RATUNKOWEJ

W związku z toczącymi się pracami nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oświadczamy co następuje.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy członkowie Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej uczestniczyli w Ministerstwie Zdrowia w konferencji poświęconej systemowi Państwowe Ratownictwo Medyczne, spotkaniu grupy roboczej dot. funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, spotkaniu dot. procedowanego rozporządzenia zorganizowanym przez Panią Józefę Szczurek-Żelazko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odbyli liczne rozmowy telefoniczne i kuluarowe w sprawie kierunku zmian niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Uwierzyliśmy, że mamy wpływ na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Mieliśmy okazję i wykorzystaliśmy ją do wyrażenia swoich opinii w czasie obrad, rozmów i przez składanie uwag w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu. Pomimo tego większość naszych postulatów została zignorowana, a jedynymi istotnymi zmianami w rozporządzeniu są zapisy narzucające wprowadzenie systemu TOPSOR.

Nie wyrażamy swojego poparcia oraz nie podpisujemy się pod aktualnym brzmieniem rozporządzenia. Uznajemy je za niebezpieczne i stwarzające realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Przyczynia się do tego przede wszystkim:

  1. Nałożenie wielu dodatkowych obowiązków (TOPSOR) na personel Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych bez zapewnienia minimalnych zasobów kadrowych – w myśl zasady im mniej tym taniej.
  2. Dopuszczenie do sprawowania funkcji ordynatora/kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lekarzy bez specjalizacji z medycyny ratunkowej oraz bez żadnego doświadczenia w pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym czyli tzw. lekarzy systemu.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe powinny być gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnych społeczności. Zmiany w rozporządzeniu nie poprawią ich sytuacji, wydłużą proces diagnostycznoleczniczy pacjenta, zwiększą kolejki (TOPSOR) oraz przez brak wykwalifikowanej kadry kierowniczej oddziałów zmniejszą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Niniejsze oświadczenie jest głosem Zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, jego członków i całego środowiska lekarzy medycyny ratunkowej.