Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło "stanowczy sprzeciw wobec trybu wydania zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej". NRL informuje, że "nie została powiadomiona o treści projektu przedmiotowego zarządzenia, co uniemożliwiło samorządowi lekarskiemu wyrażenie opinii".

"Powyższe okoliczności są o tyle istotne, że podpisane zarządzenie zawiera regulacje budzące istotne wątpliwości i sprzeciw. Niezrozumiałe jest objęcie w treści § 7 ust. 5 zarządzenia współczynnikiem korygującym szeregu procedur medycznych realizowanych w podmiotach zakwalifikowanych do pierwszegolub drugiego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Uzasadnienie zarządzenia nie wskazuje, aby koszty realizacji procedur medycznych wykonywanych w szpitalach I oraz II poziomu zabezpieczania były wyższe, niż w szpitalach wyższych poziomów i wymagały w związku z powyższym objęciaszczególnym współczynnikiem korygującym w celu podwyższenia ich wyceny. Powyższe rozwiązanie w sposób nieuzasadniony dyskryminuje szpitale wyższych poziomów systemu. Zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw tworzenia systemu pieniądze powinny podążać za pacjentem. Przyjęte w opiniowanym zarządzeniu rozwiązania stoją w wyraźnej sprzeczności z tymi założeniami" - czytamy w opublikowanym stanowisku.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się przedstawienia szczegółowych danych finansowych uzasadniających zastosowanie takiego współczynnika korygującego, w szczególności danych opracowanych w tym zakresie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W przypadku braku takich danych Prezydium oczekuje niezwłocznej nowelizacji zarządzenia w taki sposób, aby nie dyskryminowało szpitali wyższych stopni referencyjności.

Źródło: NIL