Z okazji Światowego Dnia FAS (9 września) Rzecznik Praw Dziecka zaapelował o odpowiedzialność i zachowanie całkowitej abstynencji przez kobiety będące w ciąży oraz podjął działania wprowadzające skuteczne rozwiązania prawne, regulujące problem spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży. Marek Michalak wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z propozycją zmiany przepisów prawa.

Jak przypomina Biuro RPD, polskie prawo nie przewiduje możliwości skutecznej i szybkiej reakcji w sytuacji, gdy kobieta w ciąży spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, narażając na utratę zdrowia lub życia swoje dziecko. RPD zaniepokojony skalą zjawiska, dokonał analizy stanu prawnego i opracował propozycje rozwiązań prawnych, które dadzą możliwość reakcji w sytuacji zagrożenia utraty zdrowia lub życia dziecka nieurodzonego.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego dziecka.

- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie u niego nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, która nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku, dlatego wystąpiłem do Prezydenta RP z prośbą o wniesienie inicjatywy ustawodawczej, która pomogłaby ten problem uregulować – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

"Mając na celu ochronę dobra dziecka nieurodzonego, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, należy uruchomić procedurę, na podstawie której kobieta będąca w ciąży, działająca na szkodę swojego dziecka poprzez spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, może zostać skierowana przez sąd na leczenie szpitalne we wskazanym zakładzie leczniczym. Procedura ta powinna być uregulowana na poziomie ustawowym, a odpowiednim miejscem dla nowych przepisów – zdaniem Rzecznika – jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jako podstawa materialna oraz Kodeks postępowania cywilnego, jako podstawa procesowa" - napisał Rzecznik w piśmie do Prezydenta RP.

"Założeniem opracowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, jest ochrona dobra dziecka nieurodzonego oraz małoletniej kobiety w ciąży. Projekt przewiduje nie tylko izolację kobiety w ciąży, mającą na celu zabezpieczenie jej nieurodzonego dziecka, ale także opiekę lekarską nad kobietą w ciąży, pracę terapeutyczną w celu zachowania przez nią abstynencji, a także edukację w zakresie wpływu alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych na rozwój płodu" - czytamy w wystąpieniu.

W sprawie ochrony zdrowia lub życia dziecka nieurodzonego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak występował wcześniej do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek.


Źródło: Biuro RPD