Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaproponowała nowe wysokości taryf w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień. Mają one przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie.

Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone przez NFZ zostały zwiększone o:

  • 20% w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych,
  • 25% w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową,
  • 10% w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci,
  • 5% w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.

Jednocześnie, w celu przeniesienia ciężaru opieki nad pacjentami chorymi psychicznie z lecznictwa zamkniętego w kierunku opieki dziennej oraz środowiskowej, Agencja proponuje odejście od limitowania świadczeń w zakresie oddziałów dziennych, świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci oraz leczenia środowiskowego.

Dodatkowo, Agencja rekomenduje połączenie porad jednoimiennych, o takiej samej wartości punktowej, realizowanych w różnych zakresach. Propozycja ta ma na celu zwiększenie przejrzystości nadmiernie rozbudowanego katalogu świadczeń.

Zdaniem AOTMiT uwagę zwrócić należy również na dowolność i wynikającą z niej bardzo dużą rozbieżność w stawkach ryczałtów dobowych w izbach przyjęć, nie mająca uzasadnienia w rzeczywistej aktywności poszczególnych świadczeniodawców. Dlatego też, w celu urealnienia wyceny i ustalenia jej na poziomie odzwierciedlającym jej funkcję, Agencja proponuje przyjęcie podejścia zbliżonego do sposobu finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których na wysokość ryczałtu dobowego składa się część za strukturę (wyposażenie i personel) oraz część za funkcję (liczba „obsługiwanych” pacjentów). Propozycja taryfy dla psychiatrycznej izby przyjęć obejmuje zatem dwa elementy: stałą wartość dobowego ryczałtu bazowego oraz część będącą iloczynem ceny jednej porady i liczby „odmów” (pacjentów skonsultowanych na izbie przyjęć i nie przyjętych na oddział szpitalny) sprawozdanych do NFZ w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Przyjęcie taryf w proponowanej wysokości oraz odejście od limitowania wybranych świadczeń będzie się wiązało ze wzrostem wydatków płatnika o 3,45% (około 78 mln zł), w tym dla świadczeń ambulatoryjnych wzrost wyniesie 7% (około 37,6 mln zł), natomiast dla świadczeń szpitalnych 2,35% (około 40 mln zł). Do oszacowania skutków finansowych wykorzystano dane Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie liczby, średniej ceny i wartości świadczeń zrealizowanych w roku 2015 oraz szacunkowej informacji o liczbie oczekujących do wybranych komórek organizacyjnych.

Uwagi do przedmiotowych projektów taryf będą przyjmowane do 19 czerwca 2016 roku, za pomocą formularzy dostępny na stroni aotm.gov.pl.


Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji