Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja dotyczy m.in. okoliczności zwolnienia z tajemnicy lekarskiej.

Jej dysponentem po śmierci pacjenta mają być osoby bliskie, do których ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Ustawa wprowadza zniesienia wymogu wyłączenia jawności w przypadkach przesłuchiwania przez sąd w sprawach z zakresu lecznictwa (zmiana art. 181 § 1 kpk), jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy albo osoba bliska zmarłego pacjenta wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy, przy czym może określić zakres jej ujawnienia (zwolnienie nie będzie możliwe, jeżeli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska).

Zmiany te mają uniemożliwić wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania błędów w leczeniu.


Źródło: prezydent.pl