Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. przyjęła stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec niewywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP z zapisów Porozumienia z lekarzami rezydentami z 8 lutego 2018 r.

NRL wzywa Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, by ubiegłoroczne Porozumienie było realizowane. Jego zawarciu towarzyszyły duże nadzieje. Uznano je za pierwszy krok do uzdrowienia sytuacji w opiece zdrowotnej w Polsce, wstęp do reformy systemu ochrony zdrowia i większego jej finansowania.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich, a także organizacji branżowych i środowisk pacjentów o podjęcie działań na rzecz konsolidacji sił dla przyspieszenia niezbędnej, głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia.

Źródło: NIL