Ponad 3,7 mln zł przeznaczył zarząd województwa na profilaktykę i wczesne wykrywanie cukrzycy wśród Lubuszan. W ramach RPO–Lubuskie 2020 został ogłoszony konkurs - nabór wniosków potrwa od 31 maja do 6 czerwca. - Dostępność badań i profilaktyka to najlepsza recepta na zdrowie, a w ocenie Lubuszan to właśnie zdrowie jest w życiu najważniejsze – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej, którego głównym celem jest zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu 2 wśród Lubuszan w wieku aktywności zawodowej.

Realizatorami programu mogą być podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, świadczące usługi w zakresie POZ i AOS (diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej, dietetyki, rehabilitacji medycznej), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego oraz organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W woj. lubuskim w 2015 r. było 56 138 osób powyżej 19 roku życia ze zdiagnozowaną cukrzycą tj. 5,5% całkowitej ludności województwa. Choroba ta jest czwartą, po chorobach układu krążenia, chorobach układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej oraz chorobach układu pokarmowego przyczyną chorobowości, a współczynnik zgonów na 100 tys. mieszkańców w 2014 r. był wyższy od współczynnika zgonów z powodu raka piersi.

Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego