Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 20 lipca Marek Posobkiewicz złożył rezygnację z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z zaistniałą sytuacją, resort ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Kandydatem przystępującym do naboru może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 683);
  • jest obywatelem polskim;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada kompetencje kierownicze;
  • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oferty można składać w terminie do 30 lipca 2018 r. Marek Posobkiewicz będzie wykonywał dotychczasowe obowiązki do momentu powołania następcy.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia