Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych różnych dziedzin medycznych, lekarzy specjalistów, praktyków z doświadczeniem do współpracy nad taryfikacją świadczeń.

Oczekiwane działania wynikające z przyszłej współpracy AOTMiT z ekspertami mają przyczynić się przede wszystkim do:

 • Oceny świadczeń poprzez określanie wpływu na zdrowie jednostki / zdrowie publiczne, skuteczności, opłacalności kosztowej, uciążliwości w przypadku ograniczonego dostępu, a także hazardu moralnego ze strony pacjentów i ryzyka nadużyć ze strony świadczeniodawców.
 • Weryfikacji albo określania kryteriów włączenia i wykluczania dla stosowania interwencji (technologii) medycznej.
 • Weryfikacji technik oraz metod stosowanych aktualnie w praktyce klinicznej, objętych finansowaniem ze środków publicznych.
 • Określania minimalnych cech jakościowych / parametrów wyrobów medycznych stosowanych w ramach udzielania świadczeń.
 • Określania wskazań do stosowania poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych .
 • Opisywania ścieżek pacjenta (sposobu postępowania) w konkretnych rozpoznaniach / poddawanego konkretnym zabiegom w ramach pojedynczego kontaktu ze świadczeniodawcą i kolejnych.
 • Przygotowania przebiegów referencyjnych świadczeń, tj. zestawu określającego rodzaj oraz wielkość zasobów zaangażowanych w realizację świadczenia (personel medyczny, leki, wyroby medyczne i inne w funkcji czasu) lub zaopiniowania przebiegów wynikających z danych pozyskiwanych od świadczeniodawców.
 • Analizy jednorodności klinicznej aktualnych grup JGP z ewentualnymi propozycjami zmian w tym zakresie poprzez np.: wydzielenie nowych, czy też łączenie istniejących grup (wg np.: ICD-9 oraz ICD-10).
 • Wskazania ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian w kryteriach warunkujących rozliczenie grup JGP (m.in. ICD-9 i 10) celem ich uzupełnienia o brakujące pozycje lub doszczegółowienia, aby bardziej odpowiadały praktyce medycznej.
 • Identyfikacji przyczyn kolejek do świadczeń oraz sposobów na ich zmniejszenie.
 • Wskazania propozycji zmian w obszarze sposobu i zasad finansowania świadczeń lub opiniowania zmian proponowanych przez Agencję.
 • Analizy proponowanych zmian pod kątem wpływu na system opieki zdrowotnej.
 • Bieżących konsultacji merytorycznych w zakresie aspektów klinicznych i rozliczeniowych dotyczących świadczeń.

Aby przystąpić do współpracy z Agencją należy wypełnić deklarację współpracy zgodnie z formularzem dostępnym na stronie AOTMiT.


Źródło: AOTMiT