Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że 10 maja zostało wysłane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowisko wobec regulacji dotyczących wyceny niektórych świadczeń szpitalnych, wprowadzonych zarządzeniem Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Jest to wspólne stanowisko Prezesa NRL prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, będące kontynuacją działań zapoczątkowanych stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2019 r.

W piśmie do Ministra Zdrowia podkreślono, że oczekuje się od resortu podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zniesienia praktyk wprowadzonych przez wyżej wymienione zarządzenie.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych stwierdzają, że "przyjęty w zarządzeniu sposób różnicowania wysokości środków finansowych przeznaczanych na wykonanie procedur medycznych w zależności do tego, czy wykonane są w szpitalach I i II poziomu zabezpieczenia, czy też w szpitalach wyższych poziomów, jest skandalicznie niesprawiedliwy i bezpodstawny. Powyższe rozwiązanie w sposób nieuzasadniony dyskryminuje szpitale wyższych poziomów systemu. Zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw tworzenia systemu pieniądze powinny podążać za pacjentem. Przyjęte w zarządzeniu Prezesa NFZ rozwiązania stoją w wyraźnej sprzeczności z tymi założeniami".

Dodatkowo, zaapelowano o poparcie działań samorządu w tym zakresie do m.in. posłów lekarzy – członków Komisji Zdrowia Sejmu RP, przewodniczących klubów poselskich, Marszałków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjentów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pracodawców RP.

Pełną treść Wspólnego stanowiska Prezesa NRL i Przewodniczącego KRAUM można pobrać ze strony internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej [Plik PDF].


Źródło: NIL