Pacjenci ubiegający się o świadczenia 500 PLUS (dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), nagminnie odsyłani są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu potwierdzenia kopii dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. W związku z działaniami ZUS, PPOZ wystosowało pismo do Dobrochny Bubnowskiej, Dyrektor ZUS, Oddział w Poznaniu.

- Praktyka taka jest po pierwsze pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych, a po drugie potwierdzanie za zgodność z oryginałem wielu dokumentów na raz jest czasochłonne i zakłóca pracę placówek poz - podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, placówki POZ zasypywane są wnioskami o wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, potrzebnych dla celów wypłaty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS lub KRUS. Do wniosków zwykle należy także dołączyć dokumentację medyczną lub jej część oraz inne dokumenty, np. o leczeniu, rehabilitacji, itd. Niestety, wielu pacjentów po otrzymaniu kopii wymaganych dokumentów odsyłanych jest przez ZUS do placówek POZ, aby otrzymać potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

>>>ZOBACZ TEŻ: NIK negatywnie o profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków

Z takimi działaniami nie zgadzają się lekarze PPOZ, którzy w piśmie przesłanym do dyrektor ZUS-u zwrócili uwagę, iż kwestie udostępniania dokumentacji medycznej kompleksowo reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Z jej przepisów jasno wynika, iż dokumentacja medyczna może być udostępniana poprzez wydanie wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego - skanu) lub wydruku.

- Ani powyższe przepisy, ani żadne inne nie uprawniają do żądania od lekarza potwierdzania dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. Nawet jednak gdyby lekarz potwierdził kopię dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem, mimo że nie jest do tego zobowiązany, to dokumentacja taka nie zmieniłaby swojego charakteru i nadal pozostałaby kopią. W sytuacji takiej lekarz wykonałby dodatkowa pracę, za którą musiałby pobrać odrębną opłatę od podmiotu składającego wniosek w tym zakresie. Niezależnie jednak od tego organ rentowy nadal posiadałby kopię dokumentacji. Dopiero potwierdzenie dokumentacji za zgodność z oryginałem przez notariusza spowodowałoby, że taka kopia byłaby traktowana na prawach oryginału - wyjaśnia Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ zwrócili ponadto uwagę, że na takim samym stanowisku stoi Minister Zdrowia stwierdzając, że „ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie reguluje kwestii poświadczenia za zgodność z oryginałem, które może dotyczyć zarówno kopii, jak i odpisu”.

AKTUALIZACJA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził stanowisko lekarzy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

„Osoby niesamodzielne ubiegające się o świadczenie 500 plus nie muszą poświadczać, że kopie składanych dokumentów są zgodne z oryginałem. Jeśli pracownik ZUS wymagał tego, to jest to błąd, za który należy przeprosić” - poinformował nas ZUS.


Źródło: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia