NFZ opublikował zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej publikujemy uzasadnienie do zarządzenia.

"Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej określa warunki udzielania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Wprowadzane rozwiązanie stanowi kontynuację działań związanych z dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych w 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r.

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w 2021 r. na podstawie powyższego zarządzenia objęte będą poniesione w okresie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę wydatki na nabycie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

W celu doprecyzowania i przedmiotu dofinansowania i wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania i usług objętych dofinansowaniem został określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Ustalone na 2021 r. maksymalne kwoty dofinansowania informatyzacji dla jednego świadczeniodawcy uwzględniają jego udział w dofinansowaniu w 2020 r.

W celu otrzymania dofinansowania uprawniony świadczeniodawca zobowiązany będzie do złożenia w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2021 r. wynosi 52,7 min zł.

Dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 4 – Wspieranie świadczeniodawców w budowie makroekonomicznej efektywności, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023."

Pełen tekst zarządzenia wraz z załącznikami >> www.nfz.gov.pl

Źródło: NFZ