Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I-III kwartale 2018 r.

Z danych przekazanych z OW NFZ za I-III kwartał 2018 r. wynika, że:

  • wpłynęło łącznie 955 zgłoszeń o nieprawidłowościach1;
  • z 955 zgłoszeń zakończono 593 postępowania wyjaśniające (w tym 21 zakończono bez rozpatrzenia), w toku wyjaśniania pozostało 355 postępowań, 7 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ;
  • z 593 zakończonych postępowań 426 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 71,84% zakończonych spraw;
  • ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 345 666,35 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;
  • odzyskano kwotę 67 173,08 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 6 076,81zł;
  • przeprowadzono 1 kontrolę w Lubelskim OW NFZ oraz 1 zaplanowano do zrealizowania w Pomorskim OW NFZ ;
  • do Prokuratury zostało przekazanych 15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z 62 zgłoszonymi nieprawidłowościami w następujących OW NFZ: Małopolskim, Pomorskim, Śląskim, Świętokrzyskim i Zachodniopomorskim;
  • największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 699 zgłoszonych nieprawidłowości;
  • najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Pełen tekst sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej NFZ.