Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka oraz Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej otrzymały dofinansowanie w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-006/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko.

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny pozyskał środki na projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz efektywności leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego poprzez unowocześnienie bazy diagnostyczno-leczniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii SP CSK w Warszawie”.

Projekt wpisuje się w założenia konkursu POIS, mające na celu wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu oddechowego.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka oraz Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej otrzymały fundusze na realizację założeń konkursu w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

UCZKiN na projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM”, zaś Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej na projekt „Od zarodka do noworodka, czyli podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych związanych z prokreacją i zdrowiem kobiety”.


Źródło: WUM