Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że projekt ustawy o POZ nie uwzględnia uwag samorządu lekarskiego zgłoszonych do projektu założeń do ustawy zwartych w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 października 2016 r.

Zdaniem NRL, projekt ustawy nie uwzględnia w definicji lekarza POZ praw nabytych wynikających z art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). Przewidziane w treści art. 27 projektu uchylenie art. 14 ww. ustawy narusza konstytucyjnie chronione prawa nabyte osób, które na podstawie tego przepisu nabyły uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

„Prawo przyznane w art. 14 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r., zostało przyznane w sposób bezwarunkowy i nieograniczony czasowo. Pozbawienie tego prawa byłoby więc sprzeczne z zasadą ochrony praw słusznie nabytych, która oznacza m.in. zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące obywatelom” - uważa NRL.

Lekarze wskazują również, iż uzasadnienie projektu nie określa skutków, jakie dla dostępności świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej mieć będzie pozbawienie lekarzy praw nabytych na podstawie przepisu art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne jest także pozostawienie lekarzom uprawnień do pracy w POZ zgodnie z art. 55 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zmierza jednak do takiego ukształtowania systemu opieki zdrowotnej, aby lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, po wejściu w życie ustawy, mogli zostać jedynie lekarze medycyny rodzinnej lub posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, którzy nie będą udzielali świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, nie będą mogli zostać lekarzami POZ.

NRL uważa również, że projekt nie zapewnia spójności rozwiązań dotyczących projektowanego systemu podstawowej opieki zdrowotnej z innymi obszarami systemu opieki zdrowotnej, w szczególności ambulatoryjną opieką specjalistyczną oraz opieką szpitalną.


Źródło: NIL