Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z pytaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia o analizę wpływu zmiany zasad finansowania krótkich hospitalizacji na czas trwania pobytów dzieci w szpitalu za I kwartał 2018 r.?

Marek Michalak wskazuje, że w grudniu 2017 r. i w marcu 2018 r. skierował do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny wystąpienia dotyczące możliwego wydłużania przez świadczeniodawców czasu hospitalizacji dzieci, w związku z modyfikacją zasad finansowania krótkich hospitalizacji.

Z odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 grudnia 2017 r. oraz 6 kwietnia 2018 r. wynikało, że nie zarejestrowano znaczących zmian w tym obszarze. W 2018 r., po zwiększeniu finansowania krótszych hospitalizacji do 65%, nastąpiło zmniejszenie liczby hospitalizacji trzydniowych przy jednoczesnym wzroście udziału procentowego najkrótszych pobytów. Jednak jak wskazano w piśmie z 6 kwietnia 2018 r. Dane sprawozdawcze z jednego miesiąca 2018 r., którymi dysponuje Centrala NFZ nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących zasadności przyjętego rozwiązania finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych. Przedmiotowe zagadnienie będzie monitorowane przez NFZ w kolejnych miesiącach.


Źródło: Biuro RPD