Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa Rzecznik Praw Dziecka, który zaapelował do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów prawa w tym zakresie.

Obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym jest gwarantowana małym pacjentom przepisem art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.). Jednak w świetle przepisów przywołanej ustawy dopuszczalne jest pobieranie przez szpitale opłat za pobyt rodziców dziecka na oddziale.

Rzecznik Praw Dziecka uważa natomiast, że szpital ma obowiązek w pełni respektować prawo dziecka do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a pobieranie opłat za całodobowy pobyt rodzica przy łóżku małego pacjenta może ograniczać to prawo.

Marek Michalak, mając na względzie liczne postulaty rodziców małych pacjentów, wystąpił do Konstantego Radziwiłła o podjęcie prac legislacyjnych i zmianę przepisów w tym zakresie.


Źródło: Biuro RPD