W związku z opublikowanym w dniu 27.01.2021 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wydanym 22 października 2020 r) dotyczącym zgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników podtrzymuje swoje Stanowisko z dnia 27.10.2020 - poinformował prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Poniżej publikujemy treść stanowiska w całości.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 22.10.2020 roku dotyczącej „Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, jako Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP), będące towarzystwem naukowym, zrzeszającym w swoich szeregach największe autorytety z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii w Polsce, wyrażamy swoją dezaprobatę i ubolewanie z powodu wydanego wyroku.

Postęp medycyny doprowadza do wyodrębniania z podstawowych dziedzin medycyny wąskich podspecjalizacji prowadzących badania i leczenie na najwyższym poziomie merytorycznym. Przykładem tego jest wyodrębnienie z położnictwa specjalistycznego zakresu diagnostyki i terapii w postaci perinatologii, czyli obszaru nauki ukierunkowanego szczególnie na badania stanu płodu, oceny jego rozwoju, możliwości leczenia wewnątrzmacicznego i ustalania konsekwencji prowadzenia ciąży ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Dzięki posiadaniu najnowszych narzędzi badawczych jak ultrasonografia, badania genetyczne, a także wiedzy położniczej, możemy dzisiaj, w większości przypadków określić istnienie wady letalnej lub wady głęboko upośledzającej rozwój płodu, uniemożliwiającej jego późniejsze funkcjonowanie. Powyższe postępowanie daje możliwość przedstawienia kobiecie ciężarnej i jej rodzinie wiarygodnych i szczegółowych informacji o stanie płodu i możliwości jego rozwoju. Do tej pory ciężarna miała możliwość dokonania wyboru odnośnie dalszych losów tak rozwijającej się ciąży.
My lekarze, jako pierwsi jesteśmy przekazicielami tych bardzo przykrych wiadomości, niestety jesteśmy też tymi pierwszymi, którzy widzą ból i cierpienie kobiet otrzymujących powyższe informacje. Mając do czynienia z kobietami w ciąży rozwijającej się skrajnie nieprawidłowo jesteśmy świadkami rozpaczy i tragedii ciężarnych i ich rodzin.

Powyżej przedstawione dramatyczne sytuacje skłoniły nas do stworzenia możliwości odbywania porodów tzw. hospicyjnych, przebiegających w warunkach pełnego poszanowania i empatii do decyzji podjętych przez kobiety dotknięte nieszczęściem.

Istniejący do tej pory konsensus prawny umożliwiał każdej kobiecie podjęcie odpowiedniej, najwłaściwszej dla niej decyzji. Decyzji podejmowanej przez nią samą. Wybory te zawsze były poprzedzone konsyliarnymi badaniami, wyjaśniającymi wszelkie wątpliwości, z możliwością konsultacji z organizacjami i osobami, w tym osobami duchownymi, wybranymi przez ciężarną, które mogły jej pomóc w ostatecznym ustaleniu dalszych losów ciąży.

Istniejące do tej pory prawo umożliwia nam lekarzom położnikom - perinatologom na wykonywanie specjalistycznych badań położniczych tzw. badań prenatalnych, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, nakazującemu posługiwanie się w leczeniu najnowszymi zdobyczami wiedzy medycznej. Należy zauważyć, że służą one w głównej mierze uspokojeniu olbrzymiej większości matek, których ciąża rozwija się prawidłowo. Natomiast u tych, u których stwierdzamy wady rozwojowe płodu, badania prenatalne pozwalają kobiecie podjąć decyzję co do dalszych losów ciąży, w tym możliwości wdrożenia leczenia wewnątrzmacicznego lub poporodowego, dobór sposobu, czasu i miejsca rozwiązania oraz przygotowanie kobiety ciężarnej, jej rodziny oraz zespołu specjalistów do leczenia przyczynowego lub paliatywnego po urodzeniu.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników jako reprezentant polskich ginekologów – położników współpracuje z licznymi światowymi Towarzystwami naukowymi, oraz wchodzi w skład Światowego Towarzystwa Ginekologów i Położników - FIGO.

Organizowane kongresy naukowe o zasięgu globalnym poświęcone są często badaniom prenatalnym. Dowodzi to ich znaczenia w opiece okołoporodowej. Konsekwencją decyzji TK, z którą musimy się liczyć, może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych w naszym kraju, co cofnie nas wszystkich, nie tylko lekarzy, ale całe społeczeństwo do czasów, kiedy mogliśmy tylko z tajnego obiegu zachodnich pism naukowych przeczytać co się dzieje w światowej medycynie. To dzięki przemianom ustrojowym ostatnich lat, wielkiemu wysiłkowi medyków jesteśmy obecnie w świecie traktowani jako pełnoprawni i pełnowartościowi współtwórcy postępu światowej medycyny.

Apelujemy o wycofanie decyzji odbierającej kobietom prawo wyboru, odbierającej dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, a nam medykom możliwość niesienia pomocy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr hab. n. med. Michał Pomorski
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników