Do konsultacji publicznych trafił projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Wprowadza on do wykazu świadczeń gwarantowanych m.in. protezowanie rogówki.

Wprowadzenie świadczenia stanowi realizację rekomendacji nr 35/2013 z dnia 25 marca 2013 r. Prezesa Agencji w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej „protezowanie rogówki”, w której Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także przedstawione dowody naukowe, uznał za zasadne zakwalifikowanie powyższego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitalne.

Jak informuje MZ, implementacja powyższego świadczenia do wykazu jest zasadna zarówno z klinicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Dowody naukowe, na których oparł się Prezes Agencji, bazują na analizach skuteczności klinicznej stosowania procedury protezowania rogówki (keratoprotezowanie).

Wprowadzenie keratoprotezowania jako świadczenia gwarantowanego zapewni opcję terapeutyczną dla pacjentów, którzy ze względu na złe rokowanie, nie mogą być zakwalifikowani do zabiegu przeszczepienia rogówki. Świadczenie pozwoli uchronić tych pacjentów przed trwałą ślepotą i przywróci im zdolność do samodzielnej egzystencji.

„Wprowadzenie powyższego świadczenia realizuje niezaspokojoną potrzebę zdrowotną dotyczącą pacjentów dotkniętych utratą przeźroczystości rogówki, u których w wyniku leczenia farmakologicznego nie udaje się przywrócić pierwotnej funkcji rogówki, a tym samym poprawić sprawności funkcji gałki ocznej. Świadczenie będzie dedykowane do celowanej populacji, kwalifikowanej do zabiegu keratoprotezowania, czyli przede wszystkim chorym po kilkukrotnym przeszczepieniu rogówki, u których dochodzi do ponownych odrzutów z powodu znacznej immunizacji tkanek otaczających powierzchnię oka, chorym z zespołem Stevensa-Johnsona i pemfigoidem ocznym oraz pacjentom ze schorzeniami o charakterze autoagresywnym” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem resortu zdrowia, dodatkowym argumentem jest fakt, że, Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki w swoim stanowisku wyrażonym w związku z rekomendacją Prezesa Agencji nr 35/2013 z dnia 25 marca 2013 r. wymienił 2 typy keratoprotez, które mogą być stosowane jako warianty alternatywne tj. keratoprotezę typu Boston 1 i 2 (BKpro) oraz kostno-zębinową protezę rogówki (OOKP), wskazując, iż za wszczepianiem keratoprotez typu Boston przemawia brak konieczności dodatkowego pobrania materiału kostnego (co może podnosić koszt zabiegu z zastosowaniem OOKP, zwiększa ryzyko komplikacji, wymaga asysty z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej – do wszczepu keratoprotezy niezbędny jest fragment wyrostka zębodołowego lub alternatywnie kości długiej).

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 kwietnia 2018 r. Taki termin wejścia w życie ma umożliwić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wydanie odpowiednich zarządzeń, niezbędnych do przygotowania do realizacji nowych świadczeń gwarantowanych.


Źródło: Rządowe Centrum Legislacji