1 lutego 2020 r. połączą się dwa instytuty badawcze związane z ochroną zdrowia: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Rada Ministrów przyjęła we wtorek (21 stycznia) rozporządzenie w tej sprawie.

W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia (180 tys. zł) poniesie PZH.

Centrum Informacyjne Rządu argumentuje, że jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności.

Zdaniem Rządu, połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:

  • komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),
  • zarządzanie (np. obiektami),
  • gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),
  • kulturę organizacyjną,
  • finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

Rozporządzenie zakłada utworzenie Krajowego Laboratorium Referencyjnego, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Rozszerzony zostanie również zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności.

Zmiany mają dać podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą. Umożliwiona zostanie również realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.


Źródło: CIR