Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podjął uchwałę o……podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej: w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego w 2015 r.

Zarząd Krajowy powołał także sześcioosobowy zespół dla opracowania harmonogramu działań oraz zakresu i formy akcji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce. Jest także największym związkiem zawodowym skupionym w 400-tysięcznej centrali Forum Związków Zawodowych. Związek został założony w 1995 r. i w tej chwili liczy ok. 80 000 członków. Działa w ponad 600 szpitalach, przychodniach i innych instytucjach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Struktura administracyjna naszego związku to 16 Regionów, obejmujących swoim zasięgiem województwa.

Statutowymi zadaniami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są:

  • ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników,
  • zabezpieczanie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji wszystkich pracowników.

OZZPiP opiniuje projekty ustaw oraz inne akty prawne w zakresie ochrony zdrowia oraz środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Jego Członkowie aktywnie uczestniczą w dedykowanych tematyce ochrony zdrowia posiedzeniach Sejmu i Senatu, a także w licznych konferencjach naukowych czy szkoleniach.Źródło: www.medexpress.pl