Naczelna Rada Lekarska pozytywnie ocenia kierunek zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale zgłasza do niej również swoje uwagi.

Zdaniem NRL, na poparcie zasługuje przyznanie lekarzom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej prawa do kierowania pacjentów na szybką ścieżkę leczenia w sytuacji podejrzenia nowotworu złośliwego albo miejscowo złośliwego. Ograniczenie uprawnień lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego budziło sprzeciw samorządu lekarskiego, a zgodność tego ograniczenia uprawnień zawodowych lekarzy specjalistów z Konstytucją została zakwestionowana we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego złożonym przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Naczelna Rada Lekarska poinformowała, iż na aprobatę zasługuje również likwidacja współczynnika rozpoznawania nowotworów przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz uchylenie konsekwencji, jakie wiązały się z nieosiągnięciem tego współczynnika w postaci czasowego zakazu wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W ocenie NRL zasadna jest też rezygnacja z dokonywania zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów przez lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy. Korzystnie ocenia się także ograniczenie informacji zamieszczanych w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła również swoje 4 uwagi do projektu ustawy wskazując, że pewne kwestie objęte pakietem onkologicznym nadal budzą zasadnicze wątpliwości samorządu lekarskiego.

1. Projekt ustawy nie uwzględnia postulatów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, w których samorząd lekarski domagał się zmian w przepisach dotyczących obowiązku prowadzenia list oczekujących polegających na zniesieniu obowiązku prowadzenia list oczekujących w niektórych zakresach świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie stomatologii oraz dokonania korekty niezrozumiałych i zbyt rygorystycznych wymogów prowadzenia list oczekujących, które utrudniają świadczeniodawcom pracę, a jednocześnie nie przynoszą wymiernych korzyści pacjentom.

2. Projektowana ustawa nie realizuje propozycji likwidacji karty diagnostyki i leczenia onkologicznego i zastąpienia jej znacznie prostszą formą jaką mogłoby być specjalne skierowanie z adnotacją „onkopilne”.

3. Zastrzeżenia samorządu budzą również artykuły ustawy, upoważniające ministra właściwego do spraw zdrowia do wydawania w trybie obwieszczenia wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz ustalania w tym samym trybie mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także nałożenie na świadczeniodawców obowiązku przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia corocznych wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego.

4. Samorząd negatywnie opiniuje także uchylenie artykułu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który jest dla świadczeniodawców gwarantem zmiany kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Rada postuluje utrzymanie w mocy przepisu rangi ustawowej gwarantującego bezlimitowe rozliczanie świadczeń w ramach tzw. pakietu onkologicznego.


Więcej: nil.org.pl