Minister zdrowia opublikował listę pięciu innowacyjnych technologii lekowych stosowanych w chorobach rzadkich, które mogą być finansowane z Funduszu Medycznego.

Na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523) po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, Konsultantów Krajowych oraz Rzecznika Praw Pacjenta Minister Zdrowia opublikował listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności na podstawie wykazu technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności przygotowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

1. Giwosyran sodowy – Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

2. Imlifidaza – Leczenie desensytyzacyjne (odczulanie) u wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki

3. Lumazyran sodu – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

4. Onasemnogen abeparwowek – Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśnI (SMA) 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i z nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2

5. Pretomanid – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)

Szczegółowy opis technologii lekowych obejmujący kryteria włączenia do leczenia, dawkowanie leków, monitorowanie leczenia i zakres przekazywania informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych przedstawiony jest w postaci opisów programów lekowych [Plik ZIP].

Minister Zdrowia poinformował podmioty odpowiedzialne, których technologie lekowe znajdują się na powyższej liście, o możliwości złożenia poprzez system SOLR wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1b ustawy o refundacji – odpowiednie programy lekowe oraz wskazania refundacyjne do wyboru w procesie składania wniosków są dostępne w SOLR.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia