Minister Zdrowia zapewnia Rzecznika Praw Pacjenta, że system opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży traktuje jako priorytetowy obszar jego zainteresowania. Ponadto wdrożenie pilotażu centrów zdrowia psychicznego skierowane dla osób dorosłych będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju psychiatrii środowiskowej. Jest to efekt m.in. wystąpień Bartłomieja Chmielowca do Profesora Łukasza Szumowskiego o jego osobiste zainteresowanie się sytuacją świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień.

Zauważając problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Rzecznik Praw Pacjenta niejednokrotnie występował do Ministra Zdrowia z prośbą o wprowadzenie zmian oraz wdrożenie działań, które zapobiegną pogłębianiu się kryzysu w tej dziedzinie medycyny.

Rzecznik zwracał uwagę m.in. na terminy oczekiwania na pomoc specjalistów, deficytowe oddziały oraz poprawę warunków bytowych w szpitalach. W ostatnim piśmie pisał także o problemie niedofinansowania psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych oraz jak to niedofinansowanie wpływa na szpitale psychiatryczne, a w konsekwencji na samych pacjentów.

Przede wszystkim lekarze, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie psychiatrii niejednokrotnie wskazywali na odejście z pracy, jeśli dyrekcja nie zwiększy im wynagrodzeń. Kierownicy podmiotów leczniczych wskazywali natomiast, że zaproponowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia poziom finansowania świadczeń psychiatrycznych nie pozwala im na zwiększenie tych wynagrodzeń.

Na taki problem wskazywała m. in. dyrekcja Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr. St. Deresza w Choroszczy. Wówczas Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Dyrektora ww. szpitala apelując, aby przedstawiciele dyrekcji i lekarzy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro pacjentów, wypracowali rozwiązania zapewniające hospitalizowanym osobom bezpieczeństwo i właściwą jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych. 4 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie, a lekarze wycofali tym samym wniosek o czasowe zaprzestanie działalności w komórkach organizacyjnych szpitala.

Pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego, ma się rozpocząć latem i potrwać 36 miesięcy.

Szef MZ poinformował, że w resorcie trwają prace nad zwiększeniem wycen w psychiatrii. "Jesteśmy dosyć zaawansowani w tych pracach - podnosimy wycenę świadczeń w psychiatrii o 4 proc. i 6 proc." – przekazał Łukasz Szumowski.


Źródło: RPP