Do konsultacji publicznych trafił projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Wprowadza on do wykazu świadczeń gwarantowanych m.in. mechaniczne udrażnianie tętnic mózgowych z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

Wprowadzenie świadczenia stanowi realizację rekomendacji nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Prezesa Agencji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej "terapia łączona mechanicznego udrażniania domózgowych lub wewnątrzmózgowych tętnic z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitalne”, w której Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także przedstawione dowody naukowe, uznał za zasadne zakwalifikowanie powyższego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitale.

„Implementacja powyższego świadczenia do wykazu jest zasadna z klinicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa wskazuje, że zastosowanie trombektomii mechanicznej w populacji docelowej pacjentów z udarem niedokrwiennym wykazuje poprawę stanu pacjentów w zakresie oceny stopnia niesprawności i aktywności życia codziennego w porównaniu z pacjentami, u których zastosowano jedynie standardowe postępowanie” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodatkowo resort zdrowia wskazuje, że na podstawie oceny ekonomicznej przeprowadzonej z wykorzystaniem analizy kosztów-użyteczności, wskazano, iż proponowana metoda terapeutyczna jest efektywna kosztowo.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 kwietnia 2018 r. Taki termin wejścia w życie ma umożliwić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wydanie odpowiednich zarządzeń, niezbędnych do przygotowania do realizacji nowych świadczeń gwarantowanych.


Źródło: Rządowe Centrum Legislacji