Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przesłał do szpitali i stacji pogotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku pismo z wytycznymi, które mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na wydłużonym czasie oczekiwania systemowych zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz szpitalnych izb przyjęć. Wytyczne wynikają z szeregu analiz i kontroli przeprowadzonych przez służby Wojewody.

Według Wojewody Dolnośląskiego wdrożenie wymienionych w piśmie „dobrych praktyk” pozwoli na usprawnienie funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na Dolnym Śląsku i bezpośrednio przełoży się na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu.

W zakresie funkcjonowania ZRM wojewoda prosi o:

- powołanie przez dysponentów ratownictwa medycznego funkcji lekarza konsultanta wspierającego merytorycznie pracę zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych

- opracowanie i wdrożenie przez dysponentów ratownictwa medycznego procedur postępowania w sytuacji długiego czasu oczekiwania zespołu ratownictwa medycznego na przekazanie pacjenta do SOR/IP

- wprowadzenie w każdym zespole ratownictwa medycznego systemu ewidencji czasu przyjazdu, opartego na niezwłocznym potwierdzaniu przez upoważniony do tego personel SOR/IP dokładnego czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na podjazd szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć.

W zakresie funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć, wojewoda prosi, aby:

- transportowanie pacjenta do innej placówki leczniczej, celem konsultacji specjalistycznej lub hospitalizacji, było realizowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu lekarza prowadzącego z lekarzem dyżurnym jednostki, do której pacjent ma być przewieziony

- pacjenci trafiający do szpitala transportem międzyszpitalnym, celem konsultacji specjalistycznej lub dalszej hospitalizacji, byli przyjmowani - bez względu na godzinę tego przyjęcia - poza SOR

- personel szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć niezwłocznie potwierdzał dokładny czas przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego na podjazd SOR lub IP w ewidencji tych zespołów

- personel punktu rejestracji i segregacji medycznej nie ograniczał się tylko do rejestracji pacjenta, lecz realizował procedurę segregacji medycznej

- personel punktu rejestracji i segregacji medycznej po zakwalifikowaniu chorego do grupy pacjentów niewymagających natychmiastowej pomocy przejmował opiekę nad pacjentem i niezwłocznie zwalniał zespół ratownictwa medycznego do ratowania zdrowia i życia kolejnych osób

- w miarę posiadanych możliwości została zwiększona liczba łóżek w salach obserwacyjnych szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć

- w miejscu oczekiwania pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć zostały umieszczone informacje dotyczące funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wraz z informacją, jakie należy podjąć działania, jeśli personel ww. jednostek odmawia przyjęcia pacjenta (na tablicy informacyjnej powinna również znaleźć się informacja o najbliższym punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej).


Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki