Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W celu otrzymania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uprawniony świadczeniodawca zobowiązany jest do złożenia do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

>>>ZOBACZ TEŻ: Darmowy program do EDM

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie:

  • urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub
  • usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

  • 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł powiększone o podatek VAT na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa powyżej, dofinansowanie liczone jest od kwoty 6 504 zł lub 6 504 zł powiększonej o podatek VAT

Zobacz: Projekt zarządzenia - dofinansowanie informatyzacji POZ