Warszawa, dnia 22.11.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wielu serii leku Debridat, 7,87 mg/g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG, Rumunia; importer równoległy: PharmaVitae Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnej.