11 września 2015 r. posłowie przyjęli ustawę o zdrowiu publicznym, ustawę o produktach biobójczych oraz ustawę o zmianie ustawy o wyrobach medycznych i niektórych innych ustaw.

Ustawa o zdrowiu publicznym

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ustawa o zdrowiu publicznym ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa – przede wszystkim poprzez ustanowienie Narodowego Programu Zdrowia, który będzie dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego. Pierwszy NPZ obejmie lata 2016 – 2020.

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej w obszarze zdrowia, określa źródła finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego i wskazuje sposób wyłaniania realizatorów tych zadań. Przewiduje ona możliwość powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego, który będzie koordynował, inicjował i monitorował realizację przepisów przewidzianych ustawie. Utworzone zostaną również Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia (w jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie zadań określonych w NPZ) oraz Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, odpowiedzialna za planowanie i monitorowanie zadań prowadzonych w zdrowiu publicznym.

Ustawa o produktach biobójczych

Ustawa o produktach biobójczych ma na celu uporządkowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obrotu produktami biobójczymi na terenie Polski. Nie wprowadza radykalnych zmian w systemie udostępniania produktów biobójczych na rynku polskim, a jedynie przyczynia się do jego stabilizacji i ugruntowania.

Ustawa umożliwia prawidłowe stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych na poszczególnych etapach udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Umożliwia stosowanie dotychczasowego systemu udostępniania na rynku produktów biobójczych w tzw. okresie przejściowym, przewidzianym do końca 2024 r., w którym to roku planowane jest zakończenie programu przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych.

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych reguluje obrót i używanie wyrobów medycznych (również sprzedaż przez internet), nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych, zadania organów odpowiedzialnych oraz wymagania dotyczące podmiotów działających w tym obszarze.

Nowe regulacje dostosowują prawodawstwo krajowe do regulacji wspólnotowych. Stanowią, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów ponosi ich wytwórca, a w niektórych przypadkach bezpośredni nadzór na etapie projektowania i wytwarzania sprawują niezależne jednostki notyfikowane, które w Polsce są autoryzowane i nadzorowane przez ministra zdrowia. Rejestrację i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych sprawuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą wyznaczania i nadzorowania jednostek notyfikowanych, zgłaszania danych o wyrobach, oceny incydentów medycznych oraz prowadzenia badań klinicznych z wyrobami medycznymi – zwiększają bezpieczeństwo ich uczestników i ułatwiają procedury wydawania pozwoleń na te badania.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia