Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opublikowało stanowisko w zakresie niektórych aspektów toczącej się obecnie debaty publicznej na temat regulacji prawnych dotyczących przerywania ciąży.

„Towarzystwo nie jest zainteresowane udziałem w dyskusji o charakterze obyczajowym, ideologicznym lub religijnym. Każda osoba obdarzona sumieniem, rozsądkiem i doświadczeniem życiowym ma prawo do własnych refleksji w tym zakresie. Intencją Towarzystwa nie jest prezentowanie jakichkolwiek ogólnych wniosków zmierzających do potencjalnego zaostrzenia lub liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce” – podkreśla PTG w opublikowanym stanowisku.

W opinii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wprowadzenie zmian prawnych dotyczących terminacji ciąży powinno być poprzedzone gruntowną analizą prawną, która uwzględni różnorodność i stopień skomplikowania (pod kątem medycznym i etycznym) występujących w praktyce przypadków klinicznych.

Zdaniem PTG, wprowadzenie zakazu zabiegów przerywania ciąży za wyjątkiem sytuacji „bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki” w praktyce klinicznej skutkować będzie niepewnością co do zgodności z prawem decyzji lekarskiej.

„Lekarz w sytuacji podejmowania kluczowych decyzji klinicznych nie może zastanawiać się, czy w języku prawnym "bezpośrednie" zagrożenie oznacza niebezpieczeństwo natychmiastowe, nieuchronne, wysoce prawdopodobne lub inne” – podkreśla PTG.

Towarzystwo wskazuje również, ograniczenie przesłanek wyłączających bezpraw­ność przerywania ciąży wyłącznie do czynności leczniczych bez wyraźnego uwzględnienia diagno­styki i profilaktyki spowoduje istotne wątpliwości co do dopuszczalności prowadzenia określonych procedur medycznych (w tym badań prenatal­nych, ze względu na immanentne ryzyko z nimi związane).

PTG podkreśla także, iż propozycja zmiany polegająca na usunięciu z przepisów klarownych odniesień do prawa do swobodnego dostępu do informacji i diagnostyki prenatalnej spowoduje niepewność co do jej dopuszczalności.

Towarzystwo „z niepokojem obserwuje wszelkie propozycje zmian prawnych, w wyniku których z systemu prawnego zostałyby usunięte jasne odniesienia do prawa do prowadzenia diagnostyki (a w konsekwencji terapii) płodu”.

Stanowisko wraz ze szczegółowym omówieniem zaprezentowanych tez przesłano Markowi Kuchcińskiemu – marszałkowi sejmu RP, Stanisławowi Karczewskiemu – marszałkowi senatu RP, Bartoszowi Arłukowiczowi – przewodniczącemu sejmowej Komisji Zdrowia i Konstantemu Radziwiłłowi – ministrowi zdrowia.


Więcej: ptgin.pl