Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczący wynagrodzeń rezydentów.

Rozporządzenie określa wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów różnicując je w zależności od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji w tym trybie. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z podpisanego w 8 lutego 2018 r. porozumienia Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL kończącego protest lekarzy rezydentów i uwzględnia ustalone wysokości wynagrodzeń.

Jak poinformował resort zdrowia, dla zachowania zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych w oparciu o kryteria wskazane w art. 16j ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dziedzinę i rok odbywania specjalizacji) w podpisanym porozumieniu ustalono, że lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa 4.700 zł.

Na liście dziedzin priorytetowych znalazły się:

 1. anestezjologia i intensywna terapia
 2. chirurgia onkologiczna
 3. chirurgia ogólna
 4. choroby wewnętrzne
 5. geriatria
 6. hematologia
 7. kardiologia dziecięca
 8. medycyna ratunkowa
 9. medycyna rodzinna
 10. neonatologia
 11. neurologia dziecięca
 12. onkologia kliniczna
 13. onkologia i hematologia dziecięca
 14. ortodoncja
 15. patomorfologia
 16. pediatria
 17. psychiatria
 18. psychiatria dzieci i młodzieży
 19. radioterapia onkologiczna
 20. stomatologia dziecięca

Dodatkowo biorąc pod uwagę kryterium roku odbywania specjalizacji, uzgodniono, że wynagrodzenia te wzrosną począwszy od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe oraz o 600 zł brutto dla specjalizacji określanych jako priorytetowe i wyniosą odpowiednio 4.500 zł oraz 5.300 zł.

Poza tym, w § 3 pkt 2 porozumienia zapisano gwarancję, że lekarze, których aktualna wysokość wynagrodzenia jest wyższa niż uzgodniona w pkt 1 utrzymają swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Sytuacja ta dotyczy lekarzy zakwalifikowanych w okresie od dnia 31 października 2017 r. do odbywania rezydentury w dziedzinie określanej jako priorytetowa, dlatego ich wynagrodzenie w dalszym ciągu wynosić będzie 4.875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 2017).

Zobacz: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury