W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pełnomocnik będzie sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Do jego zadań będzie należała analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego, monitorowanie działań w obszarze PRM realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w tym zakresie.

Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

31 lipca Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał na Pełnomocnika Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego senatora Waldemara Kraskę. Wręczenie powołania odbyło się 1 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Zobacz rozporządzenie