Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację listy leków refundowanych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2014 roku. Zmiany są przewidywane w zakresie listy aptecznej oraz programów lekowych, w szczególności chemioterapii.

W zakresie listy aptecznej ogółem do obwieszczenia dodanych zostanie 117 nowych produktów, w tym: lek zawierający indakaterol (2 kody EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków beta-2-mimetycznych dla pacjentów z POChP; lek zawierający lakozamid (5 kodów EAN) refundowany we wskazaniu terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych w III linii leczenia padaczki;lek złożony zawierający dwie substancje o działaniu przeciwbólowym tramadol i paracetamol (2 kody EAN). Lek będzie refundowany we wskazaniu nowotwory złośliwe (poziom odpłatności – bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu (poziom odpłatności – 30%); lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Dla 2 substancji czynnych (4 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:riwaroksaban (3 kody EAN) refundowany będzie we wskazaniu leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zatorowości żył głębokich i zatorowości płucnej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z zatorowością płucną i zakrzepicą żył głębokich;kwas zoledronowy (1 kod EAN) będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był objęty refundacją we wskazaniu: prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XV obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.Na skutek upłynięcia z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych w XV obwieszczeniu zostanie ograniczony tylko do jednego wskazania zakres wskazań refundacyjnych dla 2 produktów:l amotrigina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu padaczka oporna na leczenie);kwetiapina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu schizofrenia).

Dla 167 produktów zawierających 47 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 64,80 zł do 2 gr. Dla 16 produktów zawierających 8 substancji czynnych lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: – od 38 gr do 12,20 zł.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność leczenia w chemioterapii i w terapii wspomagającej chemioterapię:refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych; refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający pleriksafor (1 kod EAN) refundowany w zakresie kodów ICD-10 opisanych w załączniku C.71. Lek będzie stosowany w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu granulocytów, dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych, w przypadku gdy mobilizacja tych komórek innymi metodami jest niewystarczająca; refundacją zostanie objęty kolejny lek zawierający kwas zoledronowy (2 kody EAN) refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był refundowany we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C61 nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii; zmieni się treść programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), (5 kodów EAN) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, co obejmuje rozszerzenie treści ww. programu o możliwość leczenia pacjentów poniżej 18 roku życia; rozszerzony zostanie zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego bendamustynę (2 kody EAN) o dwa wskazania: szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych w drugiej i następnych liniach leczenia oraz oporny i nawrotowy chłoniak Hodgkina. Bendamustynaw ww. wskazaniach była dotychczas finansowana w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie tego leku refundacją w ramach katalogu chemioterapii, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia. Minister zdrowia rozszerza wskazania dla bendamustyny, akceptując wnioski składane przez środowisko lekarskie oraz konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii.

Refundacją zostanie objęty także pierwszy odpowiednik leku zawierającego bosentan (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (1 kod EAN), bikalutamid (1 kod EAN), kapecytabinę (12 kodów EAN), cyspaltynę (2 kody EAN), interferon beta-1a (1 kod EAN) oraz irinotekan (2 kody EAN).

Dla 4 produktów zawierających 2 substancje czynne stosowane w chemioterapii – kwas zoledronowy oraz imatynib wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 2160,00 zł do 12,96 zł.

 

 

Źródło: www.termedia.pl