W badaniu opublikowanym w Internecie przez "JAMA Ophthalmology" Phillippa M. Cumberland i Jugnoo Rahi z University College London Institute of Child Health w Londynie w UK Biobank Eye and Vision Consortium i ich współpracownicy zbadali związek zdolności wizualnej (w pełnym spektrum ostrości wzroku) ze społecznymi uwarunkowaniami zdrowia ogólnego oraz związku pomiędzy zdolnością wizualną oraz zdrowiem i skutkami społecznymi.

Ślepota jest znana na szeroką skalę z negatywnego wpływu na pacjentów, ich rodzin i społeczeństw, w których żyją, a przykładem jest jej związek z zaburzeniami jakości życia, gorszym zdrowiem ogólnym i psychicznym, zmniejszeniem szans życiowych i zwiększeniem wszystkich wskaźników śmiertelności. Nic dziwnego, że polityka międzynarodowa i badania odnoszące się do okulistyki i nauk wizualnych mają pierwszeństwo w tym spektrum upośledzenia wzroku. Niezamierzoną konsekwencją tego priorytetu jest to, że mniej uwagi skupia się na dużo większej populacji z łagodnymi zaburzeniami lub prawie normalnym widzeniem, które również mogą mieć wpływ na czynności życia codziennego.

Badanie to zostało przeprowadzone przy użyciu danych UK Biobank z 6 ośrodków regionalnych w Anglii i Walii, a zawarte w nim były w sumie dane 112 314 ochotników (w wieku 40-73 lat). Zostały ocenione powiązania między wzrokiem, kluczowymi determinantami społecznymi i zdrowotnymi oraz skutkami społecznymi (łącznie z głównymi czynnikami, które określają życie jednostki - społeczne, ekonomiczne, edukacyjne oraz możliwości zatrudnienia i rezultatów różnych działań doświadczanych przez osoby w trakcie ich życia).

Spośród uczestników 55 procent stanowiły kobiety. Średni wiek wynosił 57 lat. W sumie 759 (0,7 procent) uczestników miało zaburzenia widzenia lub było ślepych, a dodatkowe 25 678 (23 procent) miało zmniejszoną wizję w 1 lub obu oczach. Kluczowe markery pozycji społecznej były niezależnie związane ze wzrokiem, proporcjonalnie do kategorii ostrości widzenia. Zwiększenia nasilenia tej dysfunkcji, z jakiejkolwiek przyczyny, związane z zaburzeniami funkcji wzrokowych, wiązało się z niepożądanymi skutkami społecznymi i pogorszeniem ogólnego i psychicznego zdrowia. Te czynniki, w tym nie posiadanie wykształcenia, posiadanie wyższej pozycji w skali deprywacji (miara statusu społeczno-ekonomicznego), a także bycie w mniejszości grupy etnicznej, były niezależnie związane z byciem w kategorii średniej jakości funkcji wzroku (przy progu uprawniającym do prowadzenia pojazdów). Ten poziom widzenia wiązał się ze zwiększonym ryzykiem bycia bezrobotnym, posiadaniem pracy o niższym statusie, mieszkaniem samemu, a także problemami ze zdrowiem psychicznym.

"Wykazaliśmy, że prawidłowa zdolność widzenia jest związana ze znanymi kluczowymi społecznymi determinantami zdrowia, działającymi nie zależnie w osi zróżnicowania społecznego determinowanego przez wiek, płeć, pochodzenie etniczne, obszaru pochodzenia lub deprywacji opartej na pozycji społecznej, a także doświadczeń edukacyjnych", piszą autorzy.

"Proponujemy pojęciowe ramy myślenia o zdolności widzenia, która koncentruje się tylko na tej utracie funkcji, a nie zdrowiu ogólnie Wraz z zachowanymi lukami w wiedzy, hamuje rozwój . Należy osiągnąć lepszą zdolność widzenia i poprawę szans życiowych całej populacji, przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości i gradientu nierówności w społeczeństwie. Dowody z innych dziedzin klinicznych wspiera potencjalny zysk, przy stosunkowo niewielkim dodatkowym wysiłku, który może zostać osiągnięty z rutynowych badań i polepszeniem funkcji wzroku w poszczególnych ocenach zdrowia pacjentów, u których istnieje ryzyko pogorszenia wzroku i rutynowych badań i korekcji wzroku oraz zdrowia oczu w jego najszerszym znaczeniu w wyniku istniejących inicjatyw krajowych i międzynarodowych zajmujących społeczne stanowisko w zwalczaniu nierówności zdrowotnych", czytamy w podsumowaniu.

Źródło: medicalnewstoday.com