W ramach „Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020” Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację programu, który ma na celu profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Resort chce wspierać szkoły i placówki oświatowe w prowadzeniu przez nie interwencji kryzysowej.

Program ma zwiększyć wiedzę i skuteczność profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką.

Zadanie polega na opracowaniu programu szkolenia, którego zakres obejmie zagadnienia ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Będzie on uwzględniał aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii, szczególnie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej. Program powstanie we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii.

W ramach programu zostaną przygotowane między innymi arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym oraz bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla uczestników szkoleń z pierwszego etapu.

Pierwszy etap będzie merytoryczną bazą do prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.

W drugim etapie przeszkoleni uczestnicy pierwszego etapu przeprowadzą kaskadowe szkolenia rad pedagogicznych (co najmniej 2), nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty oraz rodziców.

Przygotowanie programu szkolenia poprzedzi ogólnopolskie, dwuetapowe badanie potrzeb edukacyjnych. Zbierzemy opinie dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

Ministerstwo szacuje 40% wzrost kompetencji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce oraz rodziców i opiekunów.

Zadania i cele ich realizacji w szkołach i placówkach oświatowych zostały określone we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zadanie realizuje – wyłoniony w drodze konkursu – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia