Doposażenie noclegowni, rozwój ośrodków leczenia dla uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, a także dofinansowanie zajęć rehabilitacji dla nich – m.in. na takie inicjatywy można zdobyć pieniądze z puli, jaką Województwo Małopolskie przeznacza na rozwój ośrodków leczenia uzależnień w regionie. Do podziału jest aż 400 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 3 kwietnia br.

Zarząd Województwa Małopolskiego już po raz 3. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień. W tym roku na realizację tych zadań przeznacza w sumie 400 000 zł. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – co wynika z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jakie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie? O dofinansowanie z konkursu mogą się starać zadania związane z doposażeniem i rozwojem noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Dotacja zostaną przeznaczone na roboty budowlane (w tym inwestycje) oraz wyposażenie w ośrodkach.


Źródło: Biuro Prasowe UMWM