Sejm zdecydował, że Książeczka Zdrowia Dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi Minister Zdrowia. O wprowadzenie książeczki jako dokumentu państwowego apelował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

12 czerwca posłowie znowelizowali ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za przyjęciem noweli głosowało 252 posłów, przeciw - 23, a 149 wstrzymało się od głosu.

Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór Książeczki Zdrowia Dziecka. Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, określać będzie resort zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

O wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka - jako dokumentu państwowego - od 2012 r. apelował Rzecznik Praw Dziecka. Zdaniem rzecznika dokumentowanie procesu sprawowania opieki medycznej nad dzieckiem daje możliwość bezpośredniego wglądu rodzicowi lub opiekunowi w niezbędne informacje dotyczące oceny prawidłowości rozwoju dziecka, jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto Książeczka Zdrowia daje możliwość wymiany informacji pomiędzy placówkami medycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem, zarówno w aspekcie udzielanych mu świadczeń profilaktycznych, leczniczych, jak i tych udzielanych w stanach nagłych bądź w trybie doraźnym.


Źródło: brpd.gov.pl