Na swojej stronie internetowej NFZ opublikował informacje o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2015 r.

W I półroczu 2015 roku, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń́ łącznie 1068 kontroli, w tym:

 • 502 kontrole planowe, co stanowi 47,0 % łącznej liczby kontroli,
 • 566 kontroli pozaplanowych, co stanowi 53,0 % łącznej liczby kontroli.

Jak informuje NFZ, realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń́ (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Łącznie, skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych, w I półroczu 2015 roku wyniosły 55 021 526,64 zł.

NFZ poinformowało, że najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli świadczeniodawców nie ulegają̨ zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń́:

 • nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP,
 • rozliczanie w tzw. „ruchu międzyoddziałowym”,
 • wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń́, które mogły być́ wykonane w warunkach ambulatoryjnych,
 • brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń́/porad,
 • brak określonych w typie porady badań diagnostycznych,
 • braki w wymaganym sprzęcie,
 • brak wymaganych kwalifikacji personelu,
 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • brak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu (harmonogram-zasoby),
 • nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących.


Więcej: nfz.gov.pl